Reklamační řád

Reklamační řád

 

Tento reklamační řád je zpracován na základě příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“) a vztahuje se na zboží, na které je v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku poskytována záruka (dále jen „zboží“ nebo „věc“), a u nějž jsou v záruční době uplatňována kupujícím práva z odpovědnosti za vady (dále též „Reklamace“) zboží zakoupeného na základě uzavřené kupní smlouvy v internetovém obchodě www.mlok.shop, jehož provozovatelem je společnost JR Management- Hotel, s.r.o., Lesní 1689, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 139 74 521, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,  vložka 87485 (dále jen „prodávající“). 

I.
Vymezení pojmů

1. Spotřebitel je každá osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

2. Prodávající je obchodní společnost JR Management- Hotel, s.r.o., která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti spočívající v dodávání zboží či služeb kupujícímu, a to buď přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů.

3. Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k aktuálně platným a účinným právním předpisům je nutno rozlišovat kupujícího, který je spotřebitelem a kupujícího, který spotřebitelem není.

a) Kupující spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále též jen „spotřebitel“).

b) Kupující, který není spotřebitel, je osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále též jen „kupující - podnikatel“).

II.
Vady zboží a práva z vady zboží

1. Prodávající odpovídá spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel zboží převzal,

  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2. Nemá-li zboží výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy.

3. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména jde-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.

4. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

5. Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit součást nebo opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

6. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že má zboží vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

III.
Lhůty

1. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

2. Záruční doba počíná běžet od převzetí zboží spotřebitelem.

3. Záruční doba pro spotřebitele činí 24 měsíců (dále jen „zákonná záruka“), pokud příslušné právní předpisy nestanoví jinou záruční dobu. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě (tj. o dobu od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy spotřebitel po skončení opravy byl povinen věc převzít). V případě výměny zboží nebo výměny součástky, na kterou byla poskytnuta záruka, začíná běžet nová záruční doba od převzetí nové věci.

4. Jednotlivé vouchery/poukázky je možné uplatnit po dobu jednoho roku od nákupu.

5. V průběhu víkendu (sobota, neděle) nebude probíhat odeslání a doručení jednotlivých produktů, voucherů a poukázek přes dopravce, Českou poštu.

IV.
Ostatní

1. Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, u věcí prodávaných za nižší cenu na vadu, pro které byla nižší cena sjednána, u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci.

2. Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout spotřebiteli písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem (dále jen „záruční list“). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat spotřebiteli doklad o zakoupení věci (fakturu), který musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČ a sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu.

3. Pokud je na některé druhy zboží poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.

4. Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených právními předpisy. Jsou-li splněny všechny nutné zákonné podmínky pro odstoupení od smlouvy, je odstoupení vůči prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno oznámení spotřebitele o odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací spotřebitel plnění, které mu poskytl prodávající, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.

V.
Vyřízení reklamace

1. Využije-li spotřebitel svého práva vyžadovat odstranění vad zboží opravou a v záručním listu, je pro účely záručních oprav zboží určený podnikatel odlišný od prodávajícího, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě prodávajícího nebo v místě pro spotřebitele bližším, uplatní spotřebitel právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu. Stejné informace lze nalézt i v dokladu, který nahrazuje záruční list.

2. Spotřebitel je oprávněn vyžadovat záruční opravu v autorizovaných servisních střediscích, jejichž seznam je přiložen k dokumentaci ke zboží, případně jej prodávající na dotaz spotřebitele sdělí.

3. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se spotřebiteli přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

4. Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od spotřebitele v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů spotřebitelem.

5. Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat prodávajícímu nebo servisnímu středisku, je spotřebitel ve vlastním zájmu povinen počínat si tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům na přepravu zasílaného zboží a to včetně veškerého příslušenství, a označit zásilku příslušnými symboly. Reklamované zboží se zasílá na adresu pro uplatnění reklamace u prodávajícího: JR Management - Hotel, s.r.o., Lesní 1689, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm.

6. Po řádném vyřízení Reklamace je spotřebitel vyzván k převzetí opraveného zboží.

7. Při jakékoli návštěvě servisního technika u spotřebitele je třeba, aby byl vyhotoven protokol o zjištěných závadách a způsobu jejich odstranění. Bez takovéhoto protokolu není na návštěvu servisního technika u spotřebitele brán zřetel.

8. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení zboží do provozu, nebylo-li provedeno prodávajícím nebo jinou osobou na odpovědnost prodávajícího. Nárok na uplatnění záruky zaniká rovněž při neodborném zacházení se zbožím, tj. zejména při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží.

9. V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena spotřebiteli převodem na bankovní účet, který spotřebitel sdělí prodávajícímu.

VI.
Závěrečná ustanovení

1. Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 17.10.2022.

2. Prodávající si vyhrazuje právo provést změnu reklamačního řádu. Změna reklamačního řádu nabývá účinnosti dnem zveřejnění nového znění reklamačního řádu na internetových stránkách prodávajícího www.mlok.eshop

 

Vzor formulářů pro odstoupení od smlouvy a uplatnění reklamace níže.

https://mlok.shop/vzorovy-formular-pro-odstoupeni-od-smlouvy/

https://mlok.shop/vzorovy-formular-pro-uplatneni-reklamace/